คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2566

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน

ประชาสัมพันธ์ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ”

ประชาสัมพันธ์”สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ”สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน่วยงานของร็ฐตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ในรูปแบบวิดิทัศน์ จำนวน 7 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ https://www.youtube.com/watch?v=Vn7mZimd48Q
ตอนที่ 2 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
https://www.youtube.com/watch?v=mawdv77vHpA
ตอนที่ 3 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=c_-3vPTa4Lc
ตอนที่ 4 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=8tVF6nvSmsM
ตอนที่ 5 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=Tfwk0R4W3DQ
ตอนที่ 6 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=OdUo0laaGyE
ตอนที่ 7 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=StzaH1G1xbA

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์การเรียนรูู้ด้วยตนเองผ่านระบบ (e-Learning)

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 โดยได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเรียนและการเข้าเรียน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://e-Learning.doae.go.th (อ่านต่อ)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (new)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (new)

มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (อ่านต่อ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (อ่านต่อ)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น