กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ นายนฤดม สุริยตัน

นางสาวเกตุกาญจน์ สงวนมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายจักรพงษ์ โล่ห์เงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายเขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวนาถยา พานทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ