ประชาสัมพันธ์ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ”

ประชาสัมพันธ์”สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ”สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน่วยงานของร็ฐตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ในรูปแบบวิดิทัศน์ จำนวน 7 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ https://www.youtube.com/watch?v=Vn7mZimd48Q
ตอนที่ 2 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
https://www.youtube.com/watch?v=mawdv77vHpA
ตอนที่ 3 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=c_-3vPTa4Lc
ตอนที่ 4 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=8tVF6nvSmsM
ตอนที่ 5 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=Tfwk0R4W3DQ
ตอนที่ 6 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=OdUo0laaGyE
ตอนที่ 7 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=StzaH1G1xbA

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น