จัดซื้อจัดจ้าง

เดือนมีนาคม 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป(พนักงานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์รับจ้างปรับอากาศ (รถบัส)ในการศึกษาดูงานการผลิตสารชีวภัณฑ์ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกิจกรรมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะจะจง (12 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเกษตรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 มี.ค. 64)

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์รีดใส่แผ่นซิ้งค์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ละปัจจัยที่จำป็นในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 64)

เดือนมกราคม 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคสีเขียว ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนนการพัฒนาตลาดเกษตรกร โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสแตนดี้ฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมขาตั้ง และสติ๊กเกอร์ PVC ไดคัท โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมตลาดเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พนักพิงพลาสติก จำนวน 50 ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือชี้แจงเจ้าหน้าที่และคู่มือสำหรับเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐานส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอและใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ม.ค. 64)

เดือนธันวาคม 2563

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสุ่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 63)

เดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 18 พ.ย. 63 )

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 17 พ.ย. 63 )

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 17 พ.ย. 63 )

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 63)

เดือนตุลาคม2563

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563