จัดซื้อจัดจ้าง

เดือนมีนาคม 2565

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการ ดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง (ระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรและวาดแปลง จำนวน 32 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนกางมุ้งสำหรับปลูกพืช กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 21 หลัง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30 มี.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 65)

ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธี e-bidding (14 มี.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 65)

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 65)

เดือนมกราคม 2565

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 65)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 65)

เดือนธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 ธ.ค. 64)

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย.64)

เดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 64)

เดือนตุลาคม 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง (ระยะเวลาการเช่า 1 ต.ค. -31 ธ.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 64)

เดือนกันยายน 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนการผลิตสารชีวภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดเวทีเรียนรู้ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 64)

เดือนสิงหาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)(23 กรกฎาคม 2564)

PDF Embedder requires a url attribute

ประกาศจังหวัดปทุมธานี ราคากลาง โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในครัวเรือน โดยวิธีคัดเลือก (9 กรกฎาคม 2564)

เดือนมิถุนายน 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2564)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (ระยะเวลาการเช่า เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.64 )

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 29 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 11 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สนับสนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน กิจกรรมพัฒนาการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 มิ.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาด ตรวจเช็คระบบและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 64)

เดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามแผนความต้องการกิจการ โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบลงทุน เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 64)

เดือนเมษายน 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 64)

ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีคัดเลือก (27 เม.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าสู่ระบบ มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 64)

เดือนมีนาคม 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป(พนักงานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์รับจ้างปรับอากาศ (รถบัส)ในการศึกษาดูงานการผลิตสารชีวภัณฑ์ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกิจกรรมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะจะจง (12 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเกษตรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 มี.ค. 64)

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์รีดใส่แผ่นซิ้งค์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ละปัจจัยที่จำป็นในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 64)

เดือนมกราคม 2564

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคสีเขียว ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนนการพัฒนาตลาดเกษตรกร โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสแตนดี้ฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมขาตั้ง และสติ๊กเกอร์ PVC ไดคัท โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมตลาดเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พนักพิงพลาสติก จำนวน 50 ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือชี้แจงเจ้าหน้าที่และคู่มือสำหรับเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐานส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 64)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอและใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ม.ค. 64)

เดือนธันวาคม 2563

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสุ่ระบบมาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 63)

เดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 18 พ.ย. 63 )

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 17 พ.ย. 63 )

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 17 พ.ย. 63 )

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 63)

เดือนตุลาคม2563

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563