จัดซื้อจัดจ้าง2563

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง (ระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564) (25 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจงหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำใย ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำใย ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำใย ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าละตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง นำเกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงาน ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเรียงเอกสาร,คัดแยกครุภัณฑ์ที่ชำรุด,เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทำความสะอาดภายในอาคารเก็บพัสดุ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย กิจกรรมย่อยปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 14 ส.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านการผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่เทหินคลุกพร้อมปรับเกรดบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์รีดสังกะสี กิจกรรมประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีขนมไทยคลองสามและวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปสำหรับใส่ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่อง เพื่อใช้ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการวัสดุทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 63

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ ไดคัท โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่อง เพื่อใช้ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยที่จำเป็นในกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการประชุมพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 63)

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (30 มิ.ย.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23มิ.ย.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22มิ.ย.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18มิ.ย.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการครั้งที่2ประจำปี2563 ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์OTOPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15มิ.ย.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการครั้งที่2ประจำปี2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์OTOPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15มิ.ย.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใชสำหรับการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเวเทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2563 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรกิจกรรมการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและพื้นที่เสี่ยง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและพื้นที่เสี่ยง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 63)
แบบ สขร.1
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมย่อยพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปใส่ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมย่อยพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ไดคัท สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรขั้นต้น ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปขั้นต้นโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกษตรกรสำรวจเก็บข้อมูล และบันทึกผลข้อมูล กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 63)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (30 เม.ย.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 เม.ย.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก (15 เม.ย.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 เม.ย.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.63)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (31 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการดูแล รักษา และขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี โยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค.63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มีค63)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค.63)
ประการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้และตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค.63)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 มี.ค.63)