ข่าวสาร/กิจกรรม

☞ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
☞ลงทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธกส. (ออนไลน์)
สามารถตรวจสอบได้ที่…
>ด้านพืช : http://farmer.doae.go.th/
>ด้านประมง : http://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/
>ด้านปศุสัตว์ : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/
>ยางพารา : http://www.rubber.co.th/gir/index/
>ลงทะบียนเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. : https://agri.baac.or.th/