ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เริ่ม 29 พ.ค. 2563

แบบเสนอความต้องการพัฒนาโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
แบบสรุปงบประมาณโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

แบบเสนอความต้องการพัฒนาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
แบบสรุปโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
– แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (สำหรับบุคคลธรรมดา) แบบคำร้องทบก.

– แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (สำหรับนิติบุคคล) แบบทบก.นิติบุคคล

– แบบคำร้องยกเลิกทะเบียนเกษตรกร/เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน แบบยกเลิก/เปลี่ยนแปลง

– แบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร แบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิก

– แบบคำขออื่นๆ แบบคำขออื่นๆ

– แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สวช.01

– หนังสือมอบอำนาจ

 – หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

 – รายงานการประชุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน(แบบตัวอย่าง)
– แบบข้อบังคับหรือข้อตกลง
 แบบฟอร์มแผนประกอบการ
– แบบฟอร์มผลการดำเนินงาน

– แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สวช.02

– แบบคำขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สวช.03

– แบบคำขอยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สวช.04

– แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียน สวช.05

– แบบคำอุทรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนการจดทะเบียน สวช06

– แบบคำร้องทั่วไป สวช07

แบบสินค้า 01

แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน