กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายสุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวเกตุกาญจน์ สงวนมิตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายจักรพงษ์ โล่ห์เงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายเขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวนาถยา พานทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ