กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

  1. นายประกอบ จรเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
  2. นางสาวจำเลียง หมื่นวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  3. นายศักดิเดชน์ วงศ์นาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  4. นางสาวหยาดรุ้ง ปากองวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  5. นายสกล เคาวสุต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ