กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

  1. นางอรัญญา ทรงบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
  2. นางสาววรรณวิมล ทวีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  3. นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  4. นางสาวกาญจนา ศรีลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  5. นางสาวนพมาศ นิวงษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ