ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรทัย จันทร์ทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 02-581-7967

ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่

  1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชุม งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน และยานพาหนะ
  2. งานแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำของบประมาณ การควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. งานบริหารบุคคล รับผิดชอบการควบคุมวันทำการ การลา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการสรรหาและการจ้างพนักงานราชการ
  4. งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี การเบิก – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสำนักงาน
  5. งานพัสดุ รับผิดชอบการจัดซื้อ – จัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาเบิกจ่าย ซ่อมบำรุง และจำหน่ายออกบัญชี
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย