ติดต่อเรา

  • สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
  • เลขที่ 35 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • เบอร์โทร ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-5816327 โทรสาร 02-5933839
  • เบอร์โทร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 02-5817967
  • เบอร์โทร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 02-5817968
  • เบอร์โทร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 02-5817968
  • เบอร์โทร กลุ่มอารักขาพืช 02–5817967
  • E-mail pathumthani@doae.go.th