Vision :  เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
 ::: ถิ่น บัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักร่วมใจ สด ใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม :::

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด
ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการฯ
เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาคี
เกษตรอำเภอ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน

นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้เตรียมความพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์น้ำที่จะขาดแคลน ในปี 2560 นี้ เพื่อลดผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น
โดยให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ จัดทำแผนลงพื้นที่
ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อสร้างการรับรู้ถึง สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
ให้กับเกษตรกรได้ตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญ
ของการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ สนง.เกษตรจังหวัด : นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์นักข่าว ช่อง 3 SD
ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะขาดแคลน ในปี 2560
พร้อมให้ สนง.เกษตรอำเภอ 7 อำเภอ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง และขอความร่วมมือชาวนา
ลดพื้นที่หรืองดการปลูกข้าวนาปรัง รอบที่ 2
หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย อายุสั้น ทดแทนการทำนาปรัง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ออกประกาศ ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2
ปีการเพาะปลูก 2559/60 และการใช้น้ำอย่างประหยัด
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป
จนถึงฤดูฝนปกติ เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง

31 มกราคม 2560  นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ประชุมเกษตรอำเภอสัญจร ประจำเดือน มกราคม 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่
จำนวน 25 คน

วันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้
นายธีรพัชร์ คุ้มกล่ำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่  ศดปช.
ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และประธาน ศดปช. และตัวแทนสมาชิก ศดปช ทั้ง 7 ศูนย์ 
เข้าร่วมการจัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช ระดับจังหวัด โดยการศึกษาดูงาน ศดปช.
ที่ประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ให้การต้อนรับ โดยมี นายบุญชู วงษ์อนุ ประธาน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลโคกสะอาด
เป็นวิทยากร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สมาชิก ศดปช. ของจังหวัดปทุมธานี

17 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี
เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยนายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน พร้อมกับมอบรางวัลการประกวด
คัดลายมือแก่เด็กนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี       
ณ อาคารศาลารักษ์ปทุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

16 ม.ค.60 เวลา 11.30 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอลาดหลุมแก้ว ประสานหน่วยงานภาคี
ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน จัดประชุมผู้นำชุมชน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
พร้อมเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย ศพก.ตำบลหน้าไม้
พร้อมทั้งจัดทำร่างแผนที่เชื่อมโยงจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในตำบลหน้าไม้
ณ อาคารอเนกประสงค์ร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่
(จ.1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป้าหมายการจัดสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ อำเภอละ 2 คน
โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

     9 ม.ค.2560 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่
มอบสิ่งของให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา
เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ ที่ประสบภัยจากน้ำท่วม
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

9 ม.ค.2560 เวลา 08.30 น. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
และสำนักงานเกษตรอำเภอ 7 อำเภอ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน
ของจังหวัด จากนั้น เวลา 09.30 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมการประชุมทาง ไกลโดยระบบ VDO conference
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ ศพก. ,Agri map , แปลงใหญ่ , 
Smart Farmer และระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมมังคลปทุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 ธ.ค.59 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบให้นายสุภาร  อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคก พร้อมด้วย 
นายอัครเดช  อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ด้านการจัดการศัตรูพืช) 
หมู่ 2 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โดยมีน.ส.นาถยา พานทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จากสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการอบรม
เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

วันที่ 14 ธ.ค.59 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบให้
นายสุภาร  อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก พร้อมด้วยน.ส.ดวงพร  ขำประดิษฐ
นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน   หมู่ 3 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โดยมี น.ส.นาถยา พานทอง นวส.ปฏิบัติการ จากสำนักงานจังหวัดปทุมธานี
เป็นวิทยากรในการอบรม เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 50 ราย

วันที่ 13 ธ.ค.59 เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว มอบหมายให้นายสกล เคาวสุต
นวส. ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส นวส.
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท
จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ณ ศพก.คลองพระอุดม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน
วิชาการตามความต้องการของสมาชิก ศจช. ที่เป็นศูนย์เครือข่ายของ
ศพก.คลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ
โดย นางกฤษณา คำหวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองเสือ
เปิดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรผู้นำ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ครั้งที่ 1 เกษตรกรเป้าหมาย 50 คน ณ ศพก.บึงกาสาม

5 ธ.ค.59 เวลา 06.30 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป
และปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย
นางทองพิน  ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี 
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ
และพสกนิกรชาวปทุมธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นางพีระพันธ์  ตันธนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัย
งบประมาณจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพการผลิต
และการแข่งขันขององค์กรเกษตรกร ณ ศพก.ตำบลบึงกาสาม อ.หนองเสือ
โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายวารินทร์ ศรีถัด
ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะเจ้าหน้าที่ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ
จ.ปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
และเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน 100 ราย

     1 ธ.ค.59 เวลา 07.00 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์
จำนวน 89 รูป พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
(50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน
ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นางสาวอรพิมพ์ สุริยา นวส.ปฏิบัติการ 
นางสาวคะนึงนิจ  สร้อยสังวาลย์  นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย
นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นวส.ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ ตำบลคลองหก
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง ดำเนินการอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย (พืชอาหาร) โดยวิทยากร
นางวิไลวรรณ อาจหาญ เจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหก
มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 25 ราย

14 พ.ย.59 เวลา 09.10 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ให้การต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการเป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ย
ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ย.59 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จาก
สสก. ที่ 1 - 9 จนท.จังหวัด และส่วนกลาง จำนวน 110 คน เพื่อนำความรู้
ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
ทั้ง 882 ศูนย์ ให้ประสบความสำเร็จ ต่อไป

14 พ.ย.59 เวลา 08.30 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ วางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายอาลัย 
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2559 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกเหล่ากาชาด อาสาสมัครฝนหลวง ประชาชนจังหวัดปทุมธานี 
ณ ศาลารักษ์ปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

13พ.ย.59 เวลา 18.45 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่
ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย   และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   เป็นประธาน 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี 
ชมรมคนจักรยานจังหวัดปทุมธานี และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี 
ร่วมในการแสดงออกความซึ่งจงรักภักดี ครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายนางพีระพันธ์ ตันธนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (
single command)
จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมสัตตปทุม
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ
โดยนางกฤษณา คำหวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองเสือ
พร้อมด้วยนายประกอบ จรเจริญ นวส.ชำนาญการ
และนายทวีวัฒน์ ไชยวีระ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง
โครงการนาแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2560 ให้เกษตรกร
ในพื้นที่ตำบลบึงกาสาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม

7 พ.ย.59 เวลา 14.00 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ในการตรวจราชการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการ ที่จังหวัดปทุมธานี
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายสุรชัย  ขันอาสา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธาน
พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมังคลปทุม 
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังปทุมธานี
มอบหมายให้ นางเรณู ปาละสิริ เกษตรอำเภอคลองหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง
ดำเนินการอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ
โดยนางกฤษณา คำหวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองเสือ
พร้อมด้วย นายประกอบ จรเจริญ นวส.ชำนาญการ และ
นายทวีวัฒน์ ไชยวีระ นวส.ปฏิบัติการ ไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองเสือ โดยมีนายเล็ก พวงต้น
ประธานศพก.ให้การต้อนรับ ณ ม.7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ


9 ต.ค.2559 เวลา 14.30 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นายภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร้นท์
จากห้องประชุม มท.1โดยมี ผวจ.ปทุมธานี รอง ผวจ.ปทุมธานี /หน่วยราชการสังกัด มท./ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่/ส่วนราชการสังกัดกษ./สังกัด พม./สังกัดคมนาคม
/สังกัด ศธ.และมูลนิธิหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณภัย
และผู้บริหาร อปท.ในจังหวัดทุกระดับ
รวมทั้งหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

6 ต.ค.2559 เวลา 14.00 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ และเกษตรอำเภอ
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

19 ก.ย.2559 นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่
ร่วมการสัมมนา และจัดแสดงผลงานระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 2560-2564 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559
ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี


วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในการจ้ดนิทรรศการ ในพิธีรับมอบที่ดิน
โครงการขยายผลสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งบริษัท
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะมอบที่ดินให้จังหวัดปทุมธานี
โดยจะมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 ก.ย.59 เวลา 14.00 น.
ณ บริเวณพื้นที่โครงการขยายผลสระเก็บน้ำพระราม 9 
บริเวณหมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยจะมีปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา  บุญราช)
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่,  ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ,
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับ
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการขยายผลสระเก็บน้ำพระราม 9
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
จะมอบที่ดินให้จังหวัดปทุมธานี โดยจะมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 19 ก.ย.59 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณพื้นที่โครงการขยายผล
สระเก็บน้ำพระราม 9 บริเวณหมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี  โดยจะมีปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา  บุญราช)
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

13 ส.ค.59 เวลา 13.00 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยนายอัครภูมิ สมแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เป็นวิทยากรบรรยาย "หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร"
ให้แก่เจ้าหน้าที่จาก อบต./เทศบาล ทั่วประเทศ จำนวน 82 คน
ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร รุ่นที่ 1
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


12 ส.ค.59 เวลา 19.00 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

12 สค.59 เวลา 09.00 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะเจ้าที่ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา 84 พรรษา ณ ศาลารักษ์ปทุม
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงค์ จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559
ณ บริเวณท่าน้ำเทศบาลเมืองปทุมธานี


วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกร พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ชลอการปลูกข้าวนาปี พร้อมทั้งจัดเวทีประชาคม
ณ กศน.ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นางสาวเตือนใจ มาศศิริทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธาน
ี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์        
ชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกร และขอความร่วมมือชลอการปลูกข้าวนาปี
พร้อมทั้งจัดเวทีประชาคม ณ วัดบางเตยกลาง หมู่ที่  7 ต.บางเตย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเจริญดีวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรขอความร่วมมือชลอการปลูกข้าวนาปี 
ณ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายอัครภูมิ  สมแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์  โตปิติ
เกษตรอำเภอสามโคก นำทีมงานสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT
ถ่ายทำข่าวการปลูกพืช ใช้น้ำน้อย เพื่อทดแทนการทำนา ที่แปลง
ปลูกอ้อยคั้นน้ำของ นางนิตยา เปรมสกุล เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลคลองควาย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีการปรับเปลี่ยนการทำนาจาก 29 ไร่
มาเป็นทำนา 25 ไร่ ทำอ้อยคั้นน้ำ 4  ไร่ ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ
โดยมีนายสัมพันธ์ เนตตกุล นายอำเภอสามโคก พร้อมทีม คสช.
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำข่าวในครั้งนี้ด้วยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการอบรมงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ของนายเล็ก พวงต้น กิจกรรม การผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน 
การผลิตข้าว ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
พร้อมพูดคุยกับข้าราชการจากหลายสังกัดในพื้นที่
ถึงแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2559 ณ
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ม.12 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และมีหน่วยงานภาคี
มาร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ
พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
สาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2558 ณ บ้านนายเล็ก พวงต้น เกษตรกรดีเด่นระดับเขต
โดยมีหน่วยงานภาคี เครือข่ายเกษตรกรตำบลบึงกาสาม และตำบลใกล้เคียง
มาร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ  หามนตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ ประสานงานเกษตรกร
และลงพื้นที่ร่วมถ่ายทำสื่อโทรทัศน์ กับบริษัทไนซ์ไฟน์เวิร์ค ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 ให้จัดทำโครงการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ณ แปลงนา และสวนของเกษตรกร
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดออกอากาศ
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ ช่อง 11
กรมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559
และมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่
1 จ.ชัยนาท
นำทีมงานลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์ เรื่อง กลุ่มยุวเกษตรกร
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วย นางสุดา รุ่งเรือง
เกษตรอำเภอหนองเสือ  และนายประกอบ  จรเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่สวนผสม นายเล็ก  พวงต้น
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


6 ส.ค.58 เวลา 10.00 น. นายวรยุทธ บุญมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ได้รับมอบหมายจาก ผวจ. ให้เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2558
เพื่อเตรียมการจัดงานในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา "ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล" หรือ ศชก.
ที่ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เป็น 1ในศูนย์รับแจ้งปัญหาด้านการเกษตร
ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกรที่เดือดร้อน
สามารถแจ้งปัญหาผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือทางเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล
หรือจะแจ้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งเฟซบุ๊ก และเว็บไซด์ โดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งเข้าส่วนกลาง
มีเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลเข้าไปตรวจสอบคำร้องในพื้นที่
และดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน
แต่หากไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป
เป็นอีกแนวทางที่รัฐบาลกำลังเร่งบรรเทาทุกปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรกร

...นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ติดตามภัยแล้ง
พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์และปลัดอาวุโสอำเภอหนองเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.นพรัตน์ พร้อมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลภัยแล้ง
และการบริหารจัดการน้ำในคลอง 12 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกร
พร้อมทั้งขอความร่วมมือชลอการปลูกข้าวนาปี พร้อมทั้งจัดเวทีประชาคม
ณ กศน.ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นางสาวเตือนใจ มาศศิริทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
ชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกร และขอความร่วมมือชลอการปลูกข้าวนาปี
พร้อมทั้งจัดเวทีประชาคม ณ วัดบางเตยกลาง หมู่ที่  7 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเจริญดีวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรขอความร่วมมือชลอการปลูกข้าวนาปี 
ณ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธา นี ดำเนินการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธา นี ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5
กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธา นี เข้าร่วมงานพิธี ”วันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธา นี ร่วมงานพิธีเปิดการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 200 ปี
การก่อตั้งจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการวิถีเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธา นี ร่วมทำบุญใส่บตรข้าวสารอาหา รแห้ง งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ และเกษตรกร ร่วมงาน
"วันนัดพบเกษตรกร (Field day)" ภายใต้หัวข้อเรื่อง
การจัดการน้ำอย่างประหยัดใน ระบบการผลิตข้าวแบบครบวงจร
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเก ษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ได้คัดเลือกจุดเปิดตัวงานโค รงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

วันที่ 28 ม.ค.58 นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ผอ.อ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วย งานภาคี ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ
คณะ ทำงานคัดเลือกฯ พร้อมให้กำลังใจ ในการคัดเลือกผลงานที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2557 ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางดวงกมล คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเ มตตาประชาสรรค์กล่าวต้อนรับ
และนางบุญเสมอ ปิตินานนท์ ที่ปรึกษายุวเกษตรกร นำเสนอผลงานในวันนี้

ปทุมธานีจัดตลาดเกษตรกร ร่วมกับตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
เพื่อส่งเสริมและจัดหาแหล่ง จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที ่ปลอดภัย
พร้อมทั้งบริการเจาะเลือดหา สารพิษตกค้าง โดยเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์
ณ ถนนข้างศาลากลางจังหวัดปทุม ธานี จ.ปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธา นี ร่วมงานทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
และพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมงานภาครัฐร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง
เปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2557/58  โดยมี พลตรี อินทรัตน์  ยอดบางเตย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
ณ อาคารหอประชุมศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- ชัยนาท อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมกับหน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จัดทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตำบลคลองพระอุดม โดยได้รับเกียรติจาก  นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง
นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากประชาสัมพันธ์จังหวัด/MSS Cable TV/
NNC Cable TV/ ได้เข้ามาร่วมถ่ายทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย


สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมกับหน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จัดทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก        
นายพงศธร  สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
ซึ่งได้รับความสนใจจากทีมสื่อมวลชนจากประชาสัมพันธ์จังหวัด/
MSS Cable TV/NNC Cable TV
ได้เข้ามาร่วมถ่ายทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย

เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายทำรายการครัวลั่นทุ่งกับ
เคเบิ้ลสตาร์แมกซ์เพื่อประชาสัมพันธ์ต้นอ่อนทานตะวัน สินค้าเกษตรของอำเภอเมือง
ในวันท 31 ตุลาคม 2557  ณ ฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันขวัญใจ ตำบลบางพูด
อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี  นางเรณู ปาละสิริ
เกษตรอำเภอคลองหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเกษตรกร ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ
news focus ทางช่อง NBT ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปี 2557/2558 เกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการตรวจสอบพื้นที่นา
ของเกษตรกรด้วยเครื่อง GPS ณ พื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ีให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
MSS cable TV ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมี
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2557-2558  
โดยจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบ จำนวน 1 ศูนย์ ณ ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร
และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557ที่ผ่านมา นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ MSS cable TV เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต       
สินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี  

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับ ยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว และผู้นำชุมชนหน้าไม้
จัดทำโครงการร่วมใจพลิกฟื้นวิถีไทยลงแรงทำนาภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อ
กับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตข้าว
ด้วยวิธีปักดำข้าวไรซ์เบอร์รี่และลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยมือในแปลงนาของโรงเรียน
จำนวน 12 ไร่ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อ MSS Cable TV, โพสต์ทูเดย์ และ
ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่บันทึกเทปโทรทัศน์กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นางดารณี บุญประกอบ เกษตรกรเจ้าของแปลงบวบ ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Cozy living
ช่อง Voice TV ช่วงตามหาวัตถุดิบ เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาบวบ
ณ แปลงผักเกษตรกร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองห้า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประสานงานในพื้นที่และให้คำแนะนำ

เกษตรกรตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Cozy living ช่อง Voice TV ช่วงตามหาวัตถุดิบ
เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาผักกวางตุ้ง
ณ แปลงผักเกษตรกร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประสานงานในพื้นที่และให้คำแนะนำ

นายสมรัฐ ธรรทรงธรรม เกษตรกรตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Cozy living ช่อง Voice TV ช่วงตามหาวัตถุดิบ
เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาผักบุ้งจีน ณ แปลงผักเกษตรกร
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประสานงานในพื้นที่และให้คำแนะนำ

นายสมรัฐ ธรรทรงธรรม เกษตรกรตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Cozy living ช่อง Voice TV ช่วงตามหาวัตถุดิบ
เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาผักขึ้นฉ่าย ณ แปลงผักเกษตรกร
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประสานงานในพื้นที่และให้คำแนะนำ

นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้นายภัทรพงศ์  ฤกษ์ฉาย
เกษตรอำเภอหนองเสือ ประสานงานและลงพื้นที่ร่วมจัดสกู๊ปข่าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว
กับทีมงานโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ แปลงนาเกษตรกร ตำบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธาน

นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงเช้า  
พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมลงพื้นที่กับทีมงานรายการคัมภีร์วิถีรวย
ถ่ายทำแปลงอ้อยและการแปรรูปน้ำตาลอ้อย ณ แปลงอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ำ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 11.30 น. นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธาน
ี ร่วมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและบูรณาการถ่ายความรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่ตัวแทนหมู่บ้าน
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
และหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท
ี่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และแม่บ้านงานครัวฯ เข้ารับพระราชทานเข็มแม่บ้านเกษตรกร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ วันที่
4 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาสร้างสุข ตำบลบ่อเงิน
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการกล่าวคำกราบบังคม
แสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวโรกาสรับพระราชทานชุดแม่บ้านงานครัวให้กับแม่บ้านงานครัวฯ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาสร้างสุข
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกต้นอ่อนทานตะวันงอก
ที่มีความประสงค์ขอใบรับรองมาตรฐานการปลูกพืชที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
และเก็บข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร อำเภอเมืองฯ
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนาภายใต้โครงการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม  2557 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

นางสาวเตือนใจ  มาศศิริทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
MSS Cable TV เกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58 โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้

1. การปลูก 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2557
2. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขอขึ้นทะเบียน 1 กรกฎาคม – 15 พฤศจิกายน 2557
3. การออกใบรับรองเกษตรกร 4 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2557
4. การตรวจ ติดตามการเพาะปลูกข้าว 7 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2557

การพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขตในปีนี้
คณะกรรมการจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ได้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น.
ณ ที่ทำการศูนย?จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ (คลองเก้า)
เพื่อคัดเลือกให้เป?นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557
และเป็นตัวแทนของเขตส่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป

นายวันชัย  กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนางสาวนาถยา  พานทอง
นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่อำเภอหนองเสือแนะนำการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
โดยการปล่อยแตนเบียน เพื่อป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว และหนอนหัวดำมะพร้าว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดกล้วยหอม ในงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ลานผลไม้ตลาดไท

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ครั้ง 3/2557 ในวันีที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร
การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตที่เน้นความต้องการของเกษตรกร
ตลอดจนสร้างและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางวิชาการ
และหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธาน
ี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำน ักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
เตรียมสถานที่จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ เทศบาลเมือง สนั่นรักษ์ คลอง 12 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเกษตรอำเภอหนองเสื อและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตร
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนผัก ปลอดภัย ของเกษตรกร ตำบลบึงชำอ้อ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสวนผักปลอดภัย
ที่เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผล ิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
และร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอหนองเสือ ร่วมกับตลาดนัดสีเขียว
จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเกษตรอำเภอหนองเสื อและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตร
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนผลไ ม้ปลอดภัย ของนายวัชรินทร์ ตันพิชัย
เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งเป็นสวนผลไม้แบบสวนผสม ที่มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ และมีผลไม้หลายชนิด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง ร่วมจัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีการมอบปัจจัยการผลิตในการทำกิจกรรม
เกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ จำนวน 50 ราย โดยมีทีมข่าวจาก
MSS Cable TV และ NNC Cable TV ร่วมถ่ายทำข่าวในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ีพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 
นำนายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
และนางพวงทอง อ่อนอุระ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนทุเรียนของคุณสุพจน์ ตันพิชัย หมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองในพื้นที่ 50 ไร่
พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวจากวารสารเคหการเกษตร MSS Cable TV และ NNC
Cable TV เรื่อง การจัดการดูแลสวนทุเรียน
และสถานการณ์ตลาดผลไม้ในจังหวัดปทุมธานี
นายวรชัยน์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ไปพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2557
หลักสูตร การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูข้าว
ณ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท มาให้ความรู้แก่เกษตรกร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธาน
ี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 9 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้แบบมีส่วนร่วม
แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
และการตรวจสุขภาพเกษตรกรจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 1
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเกษตรอำเภอธัญบุรี
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าอบรม โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร
จากการระบาดศัตรูพืช กิจกรรม พัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบึ่งสนั่น
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยหัวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเกษตรอำเภอธัญบุรี
ลงพี้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อดูสถานที่และวางแผนในการจัดงาน
"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ"
ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานแถลงข่าว
เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต จังหวัดปทุมธาน
ีในกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร 
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวหลวง
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในการประชุมประธานและกรรมการ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด “ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2”
กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี กรมประชาสัมพันธ์
ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30
- 09.00 น.
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การจัดการข้าววัชพืช
และประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 72 ปี

นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมงานพิธี“วันที่ฉัตรมงคล”  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด
โดยมีนายวินชัย  อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ในวันที่ 18 เมษายน 2557

ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 5
กรมส่งเสริมการเกษตร

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์
ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมเดินรณรงค์ในงาน “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์”
ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด
“ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2” กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธาน
ี กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น.
วันที่ 25 มีนาคม 2557 เรื่อง ผลกระทบและการจัดการปัญหาจากภัยแล้ง
จังหวัดปทุมธานี

 นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นางสาวเตือนใจ  มาศศิริทรัพย์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2557 ณ HALL 1 อิมแพค เมืองทองธานี

นางเรณู  ปาละสิริ เกษตรอำเภอคลองหลวง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง
จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก)
ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ วัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ครั้ง 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ
โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ ๓ ร่วมกันจัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร
การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตที่เน้นความต้องการของเกษตรกร
ตลอดจนสร้างและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางวิชาการ
และหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพชาวนารุ่นใหม่       
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตข้าว
ลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้สารชีวภัณฑ์แทน

นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายมนตรี  เรืองพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้ง 2/2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานหมู่บ้านปลอดข้าวดีดข้าวเด้ง
และเวทีเสวนาข้าวดีดข้าวเด้ง ในโครงการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสียหายจากการระบาดของข้าววัชพืช วันที่ 12 มีนาคม 2557   
ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางเรณู  ปาละสิร
ิ เกษตรอำเภอคลองหลวง ร่วมถ่ายทำรายการคัมภีร์วิถีรวย กับทางช่อง 9 อสมท.
ในเรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตยหอมคลองสาม? หมู่ที่ 13 ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาเกษตรจังหวัดปทุมธานี ถ่ายทำข่าวส่งเสริมการตลาด
ผักสดเดลิเวอรี่ (Fresh Veg-delivery)

วันที่ 21 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา  ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ถ่ายทำข่าวส่งเสริมการตลาด ผักสดเดลิเวอรี่ (Fresh Veg-delivery) 
ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ผักสดปลอดภัย เดลิเวอรี่
(Fresh Veg-delivery) ผักปลอดภัย ส่งถึงบ้านคุณ โดยสวนผัก
ไฮโดรโปรนิกส์“มุมสบาย กรีนฟาร์ม” ม.2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ถ่ายทำข่าวส่งเสริมการตลาด
ผักสดเดลิเวอรี่ (Fresh Veg-delivery)

วันที่ 21 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา  ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ถ่ายทำข่าวส่งเสริมการตลาด ผักสดเดลิเวอรี่ (Fresh Veg-delivery) 
ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ผักสดปลอดภัย เดลิเวอรี่
(Fresh Veg-delivery) ผักปลอดภัย ส่งถึงบ้านคุณ โดยสวนผัก
ไฮโดรโปรนิกส์“มุมสบาย กรีนฟาร์ม” ม.2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด
“ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2” กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น.
วันที่ 21 มกราคม 2557 เรื่อง ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ
โดยแนะนำ ผักสดเดลิเวอรี่ (Fresh Veg-delivery)
บริการส่งผักปลอดภัย ถึงบ้านคุณการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ชนะเลิศระดับเขต 9 จังหวัดภาคกลาง
เป็นตัวแทนเข้าประกวดกลุ่มยุวเกษตรและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินพร้อมนำเสนอผลงาน
และตอบข้อชักถาม วันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ และหน่วยงานภาคี
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวด
กลุ่มยุวเกษตรและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เพื่อตรวจประเมินผลงานและการดำเนินงานในกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตร
ตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศของ เขต 1 จำนวน 9 จังหวัด


เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ เทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด
“ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2” กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น.
วันที่
24 ธันวาคม 2556 เรื่อง เรื่องแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
และ เรื่องพื้นที่งดส่งน้ำ ปี 2556/57 ของจังหวัดปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับทีมงาน JICA

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับทีมงาน JICA
ในโครงการ “Post Disaster Needs Assessments Survey
in Rural development Sector in Thailand”
ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรภายหลังการเกิดอุทกภัย
ในปี 2554 ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดการอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสต ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
เมื่อวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ม.กรุงเทพฯ

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
Radio Journalism Workshop เกี่ยวกับการทำนาในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี เตือนการระบาดของหนอนปลอกในนาข้าว
ผ่านสื่อโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7


ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เตือนพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับการระบาดของหนอนปลอกในนาข้าว
พร้อมทั้งวิธีป้องกันและกำจัด ผ่านสื่อโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เกี่ยวกับการดูแลสวนไม้ผลในช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูสวนไม้ผลหลังน้ำลด
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ สวนคลองสระ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวเตือนใจ มาศศิริทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด
“ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2” กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์
ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่
29 ตุลาคม 2556
เรื่องรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี (พื้นที่ทางการเกษตร)
และประชาสัมพันธ์งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ปี 2556


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด “ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2”
กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์
ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่
15 ตุลาคม 2556
เรื่องเตือนการระบาดของหนอนปลอกในนาข้าว การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว
แตนเบียนบราคอนและการใช้ประโยชน์ และสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี
(พื้นที่ทางการเกษตร)


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการครัวลั่นทุ่งกับเคเบิ้ลสตาร์แมกซ์

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการครัวลั่นทุ่งกับเคเบิ้ลสตาร์แมกซ์
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ณ สวนเกษตรตัวอย่าง ของเกษตรกรอำเภอหนองเสือ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรพร้อมให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ แปลงผักของเกษตรกรอำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี  
เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นางสาวเตือนใจ มาศศิริทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด “ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2”
กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์
ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น.
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
และโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการรู้เพิ่มเติมค่าการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมถ่ายทำรายการรู้เพิ่มเติมค่าการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร
เวลา 08.30 – 12.00 น. เมื่อวันที่
17 กันยายน 2556 เรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ
ณ สวนนายสายหยุด  แจ่มจำรัส เกษตรกรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายมนตรี เรืองพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด
“ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2” กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์  ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้”
เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2556
เรื่องการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร Passbook


เกษตรปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรแถวหน้ากับทีมงานข่าวช่อง 5

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรแถวหน้ากับทีมงานข่าวช่อง 5
ณ สวนสุขนาบูรณ์ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดกลางคลองสาม

นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมี ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ข่าวสดเกี่ยวกับ

การแปรรูปอาหาร “หมูทุบกาญจนา”

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ข่าวสดเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร “หมูทุบกาญจนา”
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2556 ที่ผ่านมา
ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวั

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด
“ปทุมธานี รายการดีมีสาระช่วงที่ 2” กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์
ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2556
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
และการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดงานโครงการ ถนนคนเดินจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดงานโครงการ ถนนคนเดินจังหวัดปทุมธานี
พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงสินค้าจากการเกษตร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมเดช  คงกะพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด
“ปทุมธานี รายการดีมีสาระช่วงที่ 2” กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์
ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2556


สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับตลาดไท จัดการประกวดผลไม้

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับตลาดไทย จัดงานการเสวนาเรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลสู่
AEC
พร้อมทั้งการประกวดผลไม้  3 ชนิด ณ ลานผลไม้ ตลาดไท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา
โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในงาน


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานแถลงขาวการจัดทำโครงการ ถนนคนเดินจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานแถลงขาวการจัดทำโครงการ
ถนนคนเดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงสินค้าจากการเกษตร
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556
เวลา 09.00
– 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการข่าวเกษตร

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตร
กับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ณ แปลงนา ของนายชาลี  อยู่ยืน
เกษตรกรตัวอย่าง ที่ใช้วิธีการ 3 ลด 3 เพิ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายวันชัย  กล่อมเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติบ้านทางยาว
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายวันชัย  กล่อมเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด “ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2”
กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์  
ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่องเตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนห่อใบข้าว...วิสาหกิจชมชนกลุ่มเกษตรกรตำบลบ่อเงิน กับเวทีระดับประเทศ...

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
พร้อมให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประกวด
และรายละเอียดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรตำบลบ่อเงิน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา
ณ ที่ทำการ เลขที่ 19/10 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นายสมเดช  คงกระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด “ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2”
         กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้”
เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2556เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นายมนตรี  เรืองพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด “ปทุมธานี รายการดีมีสาระช่วงที่ 2”
         กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์
ในช่วงของรายการ“เกษตรน่ารู้”
เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2556เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการถ่ายทอดสด
“ปทุมธานี รายการดีมีสาระ ช่วงที่ 2” กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงของรายการ 

“เกษตรน่ารู้” เวลา 08.30 – 09.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2556


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ทำข่าวการสัมภาษณ์เกษตรกร
กับการปรับตัวรับสถานการณ์
การปรับลดจำนวนเงินในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ทำข่าวการสัมภาษณ์เกษตรกรร่วมกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เกี่ยวกับการปรับตัวรับสถานการณ์การปรับลดจำนวนเงิน
ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฯ จาก 15,000 – 12,000 บาท
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว


เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ทำข่าวการปรับลดจำนวนเงินในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
นำทีมข่าวโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สัมภาษณ์เกษตรกรของอำเภอลาดหลุมแก้ว
เกี่ยวกับการปรับลดจำนวนเงินในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฯ
จาก 15,000 – 12,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
เกษตรจังหวัดปทุมธานีออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอธัญบุรี
เข้าร่วมการประชุมและการออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาเกษตรจังหวัดปทุมธานีให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ MSS Cable TV
ประชาสัมพันธ์การขึ้น ทบก.รายแปลง


ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานีให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
MSS Cable TV
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
พร้อมจับพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อทำฐานข้อมูลแผนที่การถือครองที่ดิน
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
เกษตรจังหวัดปทุมธานีให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ MSS Cable TV
เตือนเกษตรกรให้ใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานีให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
MSS Cable TV เตือน เกษตรกรให้ใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานีเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันเกษตรกรร่วมกับงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
จัดงานวันเกษตรกร ประจำปี 2556
ร่วมกับงานกาชาดและของดีจังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2556เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันเกษตรกรร่วมกับงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
กล่าวรายงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2556
โดยได้รับเกียรติจาก นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำข่าวเกษตรกับช่อง 7
เกษตรกรไทยกับการเข้าสู่ AEC


ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อำเภอสามโคก
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตร
กับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมถ่ายทำรายการข่าวเกษตรกับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จำกัด
อำเภอลำลูกกา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำ“รู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร”

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการ
“รู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร”
ช่วงเกษตรกรไทยมีไอเดีย ณ สวนเฉลิมศรี สวนบัวฉลองขวัญ อำเภอลำลูกกา

เกษตรปทุมธานี ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรของจ.ปทุมธานี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลแก่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต
และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เกี่ยวกับการเกษตรของจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี        

เกษตรปทุมธานี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก
ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรพื้นที่อำเภอสามโคก พร้อมให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาการเกษตรจากเกษตรกร
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา        

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด(PW)

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด(
PW) ประจำปี 2556
โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายบุญรัตน์  สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร มาบรรยายและจัดการแลกเปลี่ยนเรียน
ในประเด็นระบบส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาองค์กร การพัฒนากลุ่มเกษตรกร

เกษตรปทุมธานี  มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555

สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน  และประชาชนในตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
ปี 2555 และเป็นกำลังใจจำนวนมาก

 

เกษตรปทุมธานี   จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สมเด็จ   พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์   พระวรชายาฯ ในวันที่ 21  ธันวาคม 2555
ที่ผ่านมา ณ วัดพวงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
โดยนายศิริพงษ์  ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ(DW)
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ เพื่อชี้แจงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปี 2556 โดยมี ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในการสัมมนา

 

สำรวจการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย
นางสาวศศิธร โคโต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเกษตรหมู่บ้าน
ส้ารวจการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล
ในพื้นที่ อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพร ณ ศาลากลางหลังเก่า  
ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี  และได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2555  “วันพ่อแห่งชาติ”
เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมทำบุญตักบาตร

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555 ณ ลานหน้าศาลากลางหลังเก่า

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เกษตรปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ปี 2556-2559 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาทและภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วม
ใน
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด

 เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ”รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร”

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เกษตรปทุมธานี บันทึกเทปรายการ “รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร”เกี่ยวกับความเป็นมาของการปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนการผลิต คุณภาพ ตลาด และแนวทางในการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน ในเขตตำบลบุงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

 เกษตรจังหวัดปทุมธานีแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือภัยแล้งและนโยบายการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือภัยแล้ง จากรายงานสถานการณ์และแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งของกรมชลประทาน พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับอนาคตของข้าวไทยในการผลิตและการส่งออก ในงานวัน”จังหวัดปทุมธานีพบสื่อมวลชน” ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ สวนอาหารอิ๊เติ้ง อิ๊ต้อยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

  กลุ่มส่งเสริมและำัพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมชี้แจ้ง อำเภอ เกี่ยวกับ อาสาสมัครเกษตร

นายธีรพัชร คุ้มกล่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ระบบรายงานและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร แก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด เวลา 09.00 – 12.00 น.

 กษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีถวายบังคมฯ เนื่องในวันปิยมหาราช

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมพิธีถวายบังคม
พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ตังแต่เวลา 07.00-09.00 น.

 กษตรจังหวัดปทุมธานี ต้อนรับคณะจากผู้แทนกรมวังในการติดตามโครงการพระราชดำริ สมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและความ
ก้าวหน้าในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดว่า ได้มีการประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่
ี่ในเรื่องความช่วยเหลือและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโดยตรง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความพร้อมและสามารถให้บริการ
ได้เมื่อโรงเรียนร้องขอทั้งด้านความร่วมมือและความรู้ด้านการเกษตรเกี่ยวกับโครงการ

 เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด


นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2555 
วันที่  26  กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด


นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2555 
วันที่  26  กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2555

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และเกษตรอำเภอหนองเสือให้การต้อนรับ
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2555
ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ด้านไร่นาสวนผสม
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ บ้านนายเล็ก  พวงต้น
เกษตรกรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

 คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2555
ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนฯ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และเกษตรอำเภอหนองเสือให้การต้อนรับ
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2555 ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวฯ บึงบา
อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

 คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2555
อกตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และเกษตรอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับ
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2555
ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น 
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

 เกษตรปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจแปลงนาพร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ.คลองหลวง

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจแปลงนาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)
ปี 2555/56 พร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ.คลองหลวง ในการสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มเติม
โดยเกษตรตำบล/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
สุ่มแปลงตรวจพื้นที่จริงเพิ่มร้อยละ 10 วันที่ 6 กันยายน 2555


 เกษตรปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจแปลงนาพร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ.ลาดหลุมแก้ว

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมนึก  เพชรช่วย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่สุ่มตรวจแปลงนาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
(ข้าว) ปี 2555/56 พร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ.ลาดหลุมแก้ว ในการสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มเติม
โดยเกษตรตำบล/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สุ่มแปลงตรวจพื้นที่จริงเพิ่มร้อยละ 10
วันที่ 5 กันยายน 2555


 เกษตรปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจแปลงนาพร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ.เมือง

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจแปลงนาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)
ปี 2555/56 พร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ.เมือง ในการสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยเกษตรตำบล/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สุ่มแปลงตรวจพื้นที่จริงเพิ่มร้อยละ 10
วันที่ 5 กันยายน 2555


 เกษตรปทุมธานีจัดประชุมชี้แจงงานสุ่มตรวจแปลงนาโดย อกม. คลองหลวง

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
(ข้าว) ปี 2555/56 ในการสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยเกษตรตำบล/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(อกม.)  สุ่มแปลงตรวจพื้นที่จริงเพิ่ม ร้อยละ 10 (ไม่ซ้ำรายเดิม)
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วันที่ 3 กันยายน 2555

 เกษตรปทุมธานีจัดประชุมชี้แจงงานสุ่มตรวจแปลงนาโดย อกม. ธัญบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
(ข้าว) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ในการสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยเกษตรตำบล/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(อกม.)  สุ่มแปลงตรวจพื้นที่จริงเพิ่ม ร้อยละ ๑๐ (ไม่ซ้ำรายเดิม)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี วันที่ 3 กันยายน 2555

 เกษตรปทุมธานีจัดประชุมชี้แจงงานสุ่มตรวจแปลงนาโดย อกม. หนองเสือ

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)
ปี 2555/56 ในการสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยเกษตรตำบล/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(อกม.)  สุ่มแปลงตรวจพื้นที่จริงเพิ่ม ร้อยละ 10 (ไม่ซ้ำรายเดิม) ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ
วันที่ 31 สิงหาคม 2555

 เกษตรปทุมธานีจัดประชุมชี้แจงงานสุ่มตรวจแปลงนาโดย อกม. สามโคก

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)
ปี ๒๕๕๕/๕๖ ในการสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยเกษตรตำบล/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
  สุ่มแปลงตรวจพื้นที่จริงเพิ่ม ร้อยละ ๑๐ (ไม่ซ้ำรายเดิม)
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามโคก วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา 

 เกษตรปทุมธานีจัดประชุมชี้แจงงานสุ่มตรวจแปลงนาโดย อกม.

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ในการสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มเติม
โดยเกษตรตำบล/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สุ่มแปลงตรวจพื้นที่จริงเพิ่ม
ร้อยละ ๑๐ (ไม่ซ้ำรายเดิม) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

 เกษตรจังหวัดปทุมธานี  จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร โดยมี ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

 เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมือง

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดย ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมือง
และวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี


 เกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ก.พ. เนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการใหม่

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการใหม่ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยออกหน่วยให้บริการประชาชน
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร   พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการดูแลพืชผล ณ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา         

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม   
โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555                 
 

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ DW

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ DW  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา                  

เกษตรปทุมธานี เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พระราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรต
ิ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ศาลารักษ์ปทุม ในบริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555


เกษตรจังหวัดปทุมธานี นำเกษตรกรเข้ารับพระราชทานฯ ต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี นำเกษตรกรเข้ารับพระราชทานฯ
ต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
ณ พระตำหนักวังสวนปทุม ตำบลบางขะแยง  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เกษตรปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา 
ณ วัดบ้านพร้าวนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เกษตรปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา 
ณ วัดบ้านพร้าวนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เกษตรปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อถึงคำแนะนำในการดูแลพันธุ์พืชในช่วงฤดูฝน

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเดลินิวส์ออนไลน์
แนะนําการดูแลพืชพันธุ์ในช่วงฤดูฝน 3 ชนิด คือ ข้าว ต้นไม้/สวนหย่อม และพืชผัก
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555ที่ผ่านมา  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
ในโครงการ “Post Disaster Needs Assessments Survey in Rural
development Sector in Thailand” ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ภายหลังการเกิดอุทกภัยในปี 2554 ของประเทศญี่ปุ่น จาก JICA
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองฯ

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองฯ
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยในการจัดครั้งนี้
มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 กลุ่ม

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำไร่นาสวนผสม

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2555
ออกตรวจเยี่ยมและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา ไร่นาสวนผสม
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขต ณ บ้านเกษตรกร อำเภอหนองเสือ

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนฯตำบลบึงบา

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2555
ออกตรวจเยี่ยมและคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขต ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.ธัญบุรี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2555
ออกตรวจเยี่ยมและคัดเลือกกลุ่มเม่บ้านเกษตรกร  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ในระดับเขต ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนำพริกแม่ปรีดา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกร อ.สามโคก

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2555
ออกตรวจเยี่ยมและคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ในระดับเขต ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเมตารางค์ อำเภอสามโคก

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.สามโคก

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2555
ออกตรวจเยี่ยมและคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ในระดับเขต ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบัวทอง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.ลำลูกกา

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2555
ออกตรวจเยี่ยมและคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ในระดับเขต ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2555
ออกตรวจเยี่ยมและคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขต ณ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

เกษตรปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือด้วยดียิ่ง
จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1,ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท, ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี,
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ณ ร้านปลาเผาสามโคก อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

เกษตรปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการ”รู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร”

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำและให้สัมภาษณ์
รายการ ”รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร” ในช่วงของเกษตรสร้างสุข
เรื่อง การผลิตกล้วยหอมทองให้ได้คุณภาพ ณ สวนกล้วยหอมทอง อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการ “เกษตรวันนี้”

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมถ่ายทำรายการ “เกษตรวันนี้”
เรื่อง การปลูกบัวฉลองขวัญ และการฟื้นฟูสวนบัวหลังน้ำลด
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555  ณ สวนบัวเฉลิมศรี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการ “รู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร”

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมถ่ายทำรายการ
“รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร”
เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ วิสาหกิจชุมชนตำบลบางเดื่อ
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 

เกษตรปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ
ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555  ณ วัดสุนทริการาม ตำบลหนองสามวัง
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เกษตรปทุมธานี  จัดการอบรม Happy Work Place

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด PW
พร้อมทั้งจัดการอบรม Happy Work Place ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองฯจังหวัดปทุมธานี

เกษตรปทุมธานี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนขนมไทย

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่6 ตำบลคลองควาย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมให้คำแนะนำในการจดบันทึก
และทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

เกษตรปทุมธานี  ให้สัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำสกู๊ปข่าว

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำ
สกู๊ปข่าวกับทาง เอ็มเอสเอส เคเบิ้ล ทีวี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา
ณ บ้านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดหัตถสารเกษตร

นายสุรพงษ์  แก้วปาน  ปลัดจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555
โดยมี ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จะจัดขึ้น ณ วัดหัตถสารเกษตร
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เกษตรปทุมธานี  ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานีประจำปี 2555

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีและเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด
และของดีเมืองปทุมธานีประจำปี 2555 โดยมีนายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ บริเวณ Cascata ชั้น G
โซนหน้าร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ภายในงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมการประชุมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณารับรองโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 
ณ ห้องประชุมบัวแก้ว อาคารศาลากลางหลังเดิม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555เกษตรจังหวัดปทุมธานี  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม โดยในการจัดครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 กลุ่ม

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมต้อนรับ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ
ติดตามความก้าวหน้าคลองบ้านพร้าว              

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมต้อนรับ นายธีระ  วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาติดตามการดำเนินงาน
ณ คลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมดำเนินงานโครงการด้านอุทกภัย ภาคการเกษตร

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้กำหนดพื้นที่นำร่อง เพื่อดำเนินการ
เป็นพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการ “Post Disaster Needs Assessments
Survey in Rural development Sector in Thailand”
ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรภายหลังการเกิดอุทกภัยในปี 2554 ของประเทศญี่ปุ่น จาก JICA

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ให้สัมภาษณ์กับทาง MSS TV

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์กับให้สัมภาษณ์
กับทาง MSS TV เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2554
และแนะนำการดูแลต้นพืชในฤดูร้อน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ให้สัมภาษณ์ในรายการเกษตรทำกินกับคมชัดลึก 

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี และนายภัทรพงศ์  ฤกษ์ฉาย
เกษตรอำเภอหนองเสือ ร่วมให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ เกษตรทำกิน
กับ คมชัดลึก ในช่วง ภัยเกษตรกร และเกษตรทำมือ ณ สวนส้ม 70 ไร่
ของนายวีรยุทธ  อำโพศรี เกษตรกรตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555  ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบเงินบริจาคในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดฯ

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบเงินบริจาคให้กับทางกาชาดจังหวัดปทุมธานี
ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียตริจาก
นางเสาวลักษณ์  สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
จัดการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด
โดยได้รับเกียตริจากนายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในที่ประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555  ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบรถแทรกเตอร์

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบรถแทรกเตอร์ตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก
ด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเขตกรรม
โดยได้รับเกียตริจาก นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประกวดกล้วยไม้
ดร.รุจีพัชร   บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประกวดกล้วยไม้ในงาน 6th
Siam paragon Bangkok Royal Orchid paradise 2012 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมีนางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด  

เกษตรปทุมธานี  ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวที ต่อพระมหากษัตริย์ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน นำคณะข้าราชการทหาร ตำรวจ มูลนิธิองค์กรต่างๆ ชาวจังหวัดปทุมธานี วางพวงมาลา พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
“ผักปลอดภัยจากสารพิษต าบลบางเดื่อ”

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
“ผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบางเดื่อ” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555
เพื่อให้สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์
SWOT เพื่อจะได้น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มต่อไป

เกษตรปทุมธานี ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2555

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 11 เมษายน 2555

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมงานพิธีงานพระราชทานเพลิงพระศพฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดเสด็จ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมงานพิธีวันจักรี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมงานพิธีวันจักรี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ
และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ณ ศาลารักษ์ปทุม
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ภายในงาน มีการจัดสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มแม่บ้านสายใยรักฯ
ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองฯ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมพิธีมอบป้าย Q และป้ายมาตรฐานสินค้าตลาดไท

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีมอบป้าย Q และป้ายมาตรฐานสินค้าตลาดไท
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้าและเกษตรกรที่ได้ผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน GAPณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท
จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ประชุมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยฯ ตำบลบางเดื่อ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ประชุมเตรียมความพร้อม
ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบางเดื่อ
เพื่อเข้าร่วมงานกาชาดประจำปี 2555 (กาชาดสวนอัมพร)
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม – 6 เมษายน 2555 ที่จะถึงนี้ 

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ต้อนรับและให้สัมภาษณ์กับทีมงานครอบครัวข่าว 3

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานครอบครัวข่าว 3
ที่ได้เดินทางมาแจกต้นมะม่วง ตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด
โดยเงินบริจาคของประชาชน ผ่านครอบครัวข่าว 3 ณ ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมปี 2554

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวคลองเจ็ด
ตามโครงการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 
ณ วัดอู่ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมตัดสินการประกวด “มะม่วง” สี่มุมเมือง
ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมงานเทศกาลมะม่วงตลาดสี่มุมเมือง
โดยมีนายสมเดช  คงกะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และนายวันชัยกล่อมเกลี้ยง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดมะม่วง

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการที่จัดทำร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวปทุมธานีที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
ที่มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งไม่มีแรงงานตัด/เก็บ และปลูกใหม่ ณ ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นชุมชนรอบพระตำหนักจักรีบงกช
เกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ตำบลบึงชำอ้อ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ในช่วงบ่ายของวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยออกหน่วยให้บริการประชาชน
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร   รับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก
และให้คำปรึกษาการดูแลสวนหลังน้ำลด ณ วัดทศทิศาราม
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555


เกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจแปลงผลิตผักปลอดภัยฯ อำเภอเมืองฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมี ของเกษตรกรอาสาสมัคร
ตำบลบางเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำผลผลิตที่ได้
ไปส่งไปตรวจสารเคมีตกค้าง เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2555

ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรระดับอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดย นางสาวพิทยา  ติวา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
สรุปปัญหาการดำเนินงานและร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนางานด้านสถาบันเกษตรกร
ของจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักฯ

นางสาวพิทยา  ติวา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวเตือนใจ  มาศศิริทรัพย
์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ  งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ปี 2554
โดยมี สมาชิกกลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการนำชมกิจกรรมแปลงเรียนรู้

เกษตรปทุมธานี จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รอบที่ 1 ปี 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธาน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ในโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

เมื่อวันที่ ๗ –๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานหลัก
ระดับอำเภอในโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปี ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๑ อ.ธัญบุรี
โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดภัย ณ สวนจิตรลดา

ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่  ให้เกียรติมาต้อนรับและพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร
ผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมี นำโดย ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรจังหวัดปทุมธานี ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
ณ  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2555


เกษตรปทุมธานี จัดงานวันรณรงค์ผลิตกล้าพันธุ์ผักเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัย
นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในงานวันรณรงค์โครงการผลิตกล้าพันธุ์ผักเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร
ในวันที่ 28 มกราคม 2555 ณ  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
โดยมีนายขจรศักดิ์  สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวรายงานสถาณการณ์
์และ ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานการจัดงานฯ

สนง.เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมแผนการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือ
แผนการดำเนินงานการผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมีร่วมกับเจ้าหน้าที่
สำนักเกษตรจังหวัดปทุมธานีและเกษตรกรอาสาสมัครจำนวน 18 ราย
โดยมี นายอลงกรณ์ พงษ์พัว ตัวแทนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ณ ตำบลบางเดื่อ

เกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการตัดสินรางวัลกำนันแหนบทองคำ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประกวดรางวัล
กำนันแหนบทองคำ ณ อำเภอหนองเสือ   อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
เสด็จไปทรงทอดพระเนตร พื้นที่แก้มลิงสวนปาล์มน้ำมัน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จไปทรงทอดพระเนตร
พื้นที่แก้มลิงสวนปาล์มน้ำมัน ณ บ้านชำอ้อ  หมู่ที่ 5 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555(เป็นการส่วนพระองค์)
โดยมี ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวถวายรายงาน
โครงการปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


เกษตรปทุมธานี จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯและการอบรมพัฒนาการผลิตผัก


ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตอำเภอเมือง
เพื่อลดค่าครองชีพและเป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร
ในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 23 มกราคม 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไพร่ฟ้า

เกษตรปทุมธานี ดำเนินการฟื้นฟูเกษตรกรโดยการจัดอบรมการผลิตพืชผักปลอดภัย

นายสมเดช  คงกะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดการอบรม
กลุ่มเกษตรกรอาสาสมัครผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมี ในวันศุกร์ที่ื่ 20 มกราคม 2555
ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 ราย  

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธาน
ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยออกหน่วยให้บริการประชาชน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แจกกล้าผัก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการดูแลสวนหลังน้ำลด
ณ ศาลารวมใจไต่ฮงกง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมงานกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2555
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และท่านรองผู้ว่าฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2555
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2555 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

      ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2555
ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และท่านรองอธิบดีทั้ง 3 ฝ่าย ในวันที่ 4 มกราคม 2555
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดสุราษฎร์รังสรรค์

นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมี ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

 เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเตรียมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จะจัดขึ้นที่วัดสุราษฎร์รังสรรค์
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี         

เกษตรจังหวัดปทุมธานี รับพันธุ์กล้าไม้และกล้าผัก เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ตรวจรับพันธุ์กล้าผัก
ในโครงการผลิตกล้าผักเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร
สำหรับการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และตรวจรับกล้าไม ้
ในโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชชุมชน พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวช่อง 3
ถึงแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเตรียมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ    
ดวงนวล  ขณะรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
โดยมีนายสมนึก  เพชรช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเตรียมงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา           

เกษตรปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่อง 3 ในรายการ เกษตร Hot news

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่อง 3 ในรายการ
เกษตร Hot news กล่าวถึง แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 อำเภอ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ทำกิจกรรม Cleaning Day สำนักงานหลังน้ำลด 2       

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมทำความสะอาด Cleaning Day
สำนักงานหลังน้ำลด ครั้งที่ 2  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี
ี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา                         

  เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดประชุมและมอบนโยบาย

 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการเปิดประชุม
และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2555
ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดฯเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ในบริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดปทุมธานี

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธาน
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่
(Big Cleaning Day) จังหวัดปทุมธานี
ภายใต้โครงการ 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร
ณ บริเวณสามแยกตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี                 
เกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ ศาลารักษ์ปทุม ในบริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี      
เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ทำกิจกรรม Cleaning Day สำนักงานหลังน้ำลด  

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ และอำเภอหนองเสือ
จัดกิจกรรมทำความสะอาด Cleaning Day สำนักงานหลังน้ำลด
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา                 

“จังหวัดปทุมธานี kick off โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55”

นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในการเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี  ปีการผลิต 2554/55”
ตามนโยบายรัฐบาล ของจังหวัดปทุมธานี  โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
ณ บ.วิงออนไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย อ.ลาดหลุมแก้ว และ อ. เมืองฯ

ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนผู้ประสบภัยและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 6
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว ซึ่งมีที่นาเสียหาย และตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมแข่งขันพายเรือเปิดงาน

ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมแข่งขันพายเรือเปิดงาน ในการแข่งขันพายเรือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย
โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่ ปภ. ลงเรือพายแข่งขันกัน
โดยใช้สนามแปลงปลูกหญ้าของชาวบ้านบริเวณหน้ามัสยิดแดง อำเภอลำลูกกา

ผู้แทนพระองค์ฯ เชิญถุงพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย อ.ลำลูกกา

สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี
รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทาน
จำนวน 1,000 ถุง มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ สนามหน้ามัสยิดแดง หมู่ที่ 3
ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมทำข่าวเกษตรกรตัวอย่าง อำเภอเมืองฯ

ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ร่วมทำข่าว กับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7 เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำนาข้าว แบบครบวงจร
ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนฯ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองฯ
พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ช่วงเกษตรกรข้องใจ เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดงาน “ตลาดนัดสายใยรักฯ ปทุมธานี”

นายพันธ์เทพ  ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน
“ตลาดนัดสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดปทุมธานี”  โดยมี ดร.รุจีพัชร  บุญจริง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี  กล่าวรายงานการจัดงาน “ตลาดนัดสายใยรักแห่งครอบครัว
จังหวัดปทุมธานี” และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  23 กันยายน 2554
ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาปทุมธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมแนวทางปรับขบวนการการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว

เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางปรับขบวนการ
การขึ้นทะเบียนและการประชาคมผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55
เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต 2554/55ให้กับเกษตรอำเภอและผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานของดีจากชายแดนใต้

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานเปิดงาน ของดีจากชายแดนใต้ โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ
เข้าร่วมงาน  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ
ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย เมืองฯ

ดร. รุจีพัชร บุญจริง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบภัยและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
ตำำบลสวนพริกไทย ตำบลบางเดื่อ ตำบลบ้านกระแชง ตำบลหลักหก และตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองฯ พร้อมทั้งลงเรือช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวหนีน้ำ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงานฯเตรียมรับมือภัยธรรมชาติ(อุทกภัย)

ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดปทุมธานี ปี 2554
เพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานวันบัวงามปทุมธานี และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมงานวันบัวงามปทุมธานี
และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ บัวงามปทุมธานี สาขา ส่งเสริมการเกษตร
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
สนง.กษจ. ปทุมธานี เข้าร่วมงาน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่งานส่งเสริมการเกษตร

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมงานเวทีสัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2554     “สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่งานส่งเสริมการเกษตร”
พร้อมทั้งส่งตัวแทนนำเสนอผลงานการจัดการความรู้และรับใบประกาศเกียรติคุณ
สำนักงานเกษตรจังหวัดการจัดการความรู้ดีเด่นระดับเขต เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย อ.ลำลูกกา

ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
ออกสำรวจ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบภัย และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำลูกกา(คลองสิบสอง)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี จัดอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

นางสาวพิทยา ติวา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯกลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว
ตำบลบ้านกระแชง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระแชง จัดอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
โดยมี นางสุขี ศรีแตง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เป็นผู้ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2554
ปทุมธานี จัดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โครงการสายใยรักฯ อ.เมือง

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบ้านกระแชง
ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว งบยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2554
ณ ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยและติดตามสถานการณ์อุทกภัย

 ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนผู้ประสบภัยและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ
ที่จากการเกิดฝนตกในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับสูงกว่าปกติ ทำให้ชลประทานต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้                                 

จังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โครงการสายใยรักฯ

ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
้ ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว งบยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2554
ณ อาคารที่ทำการกลุ่มสายใยรักฯ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

เกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา สสข.1 ชัยนาท

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เกษตรจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2554 และรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์
์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ในระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรดีเด่น (เกษตรอำเภอ)

การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ  อำเภอลาดหลุมแก้ว

นายเฉลิมศักดิ์ พันธ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว  พร้อมด้วย นายสังเวย นาคน้อย
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานผู้รับผิดชอบโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
จัดอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่ กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลบ่อเงิน
หมู่ที่ 2  ตำบลบ่อเงิน ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2554

การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อำเภอธัญบุรี

นายนอบ คงพูน นายอำเภอธัญบุรี กล่าวเปิดการอบรมกลุ่มแม่บ้านสายใยรักหมู่ 3
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี โครงการสายใยรัแห่งครอบครัว กิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได
้ โดยมี นายวิเชียร พูลสวัสดิ์ เกษตรอำเภอธัญบุรี และนางจงจิตร จันทร์วงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรม
ในระหว่าง 29 สิงหาคม- 3 กันยายน 2554                                    

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  ต้อนรับคณะนิเทศ

นายสมนึก  เพชรช่วย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ให้การต้อนรับคณะนิเทศ จากกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทในการมาตรวจเยี่ยมและติดตามก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการเสวนาเรื่องช่องทางการตลาดค้าข้าวพันธุ์ดี

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการเสวนา
เรื่อง ช่องทางการตลาดค้าข้าวพันธุ์ดี
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับอำเภอ (DW) เมื่อวันที่ 17มีนาคม 2554  ณ ห้องประชุมสนง.กษจ.ปทุมธานี
โดยนายวารินทร์ ศรีถัด นักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
กรมการข้าว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว

วันที่ (29 ก.ค. 54) นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 9
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมี  ดร.รุจีพัชร บุญจริง
เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ

นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามกุฎราชกุมาร    เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามกุฎราชกุมาร ณ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด


        สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมตลาดค้าข้าวพันธุ์ดี

ิ        ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  
เป็นประธานการประชุมตลาดค้าข้าวพันธุ์ดี เรื่อง “วิถีชีวิตชาวนากับช่องทางตลาดค้าพันธุ์ข้าว” 
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงานศูนย์ผลิตพันธุ์พืชชุมชน(ข้าว) ปี 2554 

 ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงานติดตามนิเทศงาน
และประเมินผล ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์พืชชุมชน(ข้าว)ปี 2554
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมงานรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีถูกวิธี 
 
ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าว
โดยใช้เทคโนโลยีถูกวิธี  คือ วิถีการลดต้นทุน  โดยมีนายภาณุวัฒน์  เจนประเสริฐ 
นายอำเภอลำลูกกา นางพีระพันธ์  ตันธนวัฒน์ เกษตรอำเภอลำลูกกาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 5  กรกฏาคม  2554 ณ หมู่ที่ 15  ตำบลลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
โดยแนะนำวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามหลักการ 3 ลด 2 เพิ่ม  2 ปฏิบัติ

 เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง ปลา ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  
ร่วมให้การต้อนรับ นายธรรมรัต  หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นประธานพิธีปล่อย
พันธุ์กุ้ง ปลา ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  ตามโครงการ“ฟื้นชีวิตใหม่ให้เจ้าพระยา ด้วยกุ้ง ปลา ห้าสิบล้านตัว” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมโยนกล้าข้าวปทุมธานี 1

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมโยนกล้าข้าวปทุมธานี 1 ในงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว
ตามโครงการ พัฒนาข้าวหอมปทุมธานีให้เป็นสินค้าเอกลักษณ์ ของจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  ณ แปลงนาเกษตรกร ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี


 เกษตรจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554  ณ วัดชำอ้อ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดอบรมแม่บ้านเกษตรกร
ระดับจังหวัด หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์”
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 54
ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  พร้อมทัศนศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้า OTOP จังหวัดสระบุรี                               

 เกษตรปทุม จัดอบรมชาวนาชั้นนำและชาวนามืออาชีพ

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร
ศูนย์ข้าวชุมชน หลักสูตร“การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวสู่ชาวนาชั้นนำและชาวนามืออาชีพ” 
โดยมีเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ทุกอำเภอเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เกษตรปทุมจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี
1

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด หลักสูตร “โรคแมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด
พร้อมการใช้ปุ๋ยในนาข้าวอย่างถูกวิธี” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี  จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี  จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี จัดประกวดกล้วยหอม

จังหวัดปทุมธานี  จัดประกวดกล้วยหอม พร้อมจัดนิทรรศการ
และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554
ณ ตลาดไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มอบปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร
ศูนย์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 35 ศูนย์ ๆ ละ 3,000 กิโลกรัม
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดปทุมธานี
 เกษตรปทุม จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  
เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร ตามโครงการปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554
ณ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ปาล์มน้ำมัน ม.5 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 เกษตรปทุม จัดการประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับจังหวัด
โดยมีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวฯ
ระดับอำเภอและจังหวัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

 การประกวดคัดเลือกบุคคล องค์กรหรือสถาบันดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2554

นายธันวิทย์  เทวอักษร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการฯ เดินทางมาพิจารณาประกวดคัดเลือกบุคคลองค์กร
หรือสถาบันดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2554  
โดย ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี


 การประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลดีเด่นระดับเขต

                               
ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ในการประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่นระดับเขต
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์บริการฯ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี


  เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดทำการวิเคราะห์ SWOT กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมธานี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
จัดทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีต่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี                                  


  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
จัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
หลักสูตร “เกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐาน” วันที่ 8-12 มิถุนายน 2554
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด

  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี        

  ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช ชัยนาท มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 

ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช จังหวัดชัยนาท มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี        


  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดทำ  bic cleaning day

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด
สำนักงานฯ เนื่องในวัน bic cleaning day ประจำเดือนมิถุนายน  
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554               


  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
ในงาน “ไม้งามเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 2”

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบรางวัลประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
ในงาน “ไม้งามเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554
ณ บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี     

  สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดเสวนาการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดเสวนาการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
ในงาน “ไม้งามเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554
ณ บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี                                                                            


  ปทุมธานีจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ วัดนาวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักหก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

  จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะนิเทศจากกรมส่งเสริมการเกษตร
และเขต 1 จ.ชัยนาท


ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงาน จากกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา และสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี      


   ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ส่งต้นกล้าพืชผัก ให้จังหวัดปทุมธานี

  ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ส่งต้นกล้าพืชผัก ให้จังหวัดปทุมธานี  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสวนพริกไทย   อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี     

  จังหวัดปทุมธานี นำร่องการใช้ GPS จับพิกัดแปลงนาเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียน ทพศ.ข้าว


เจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร นำร่องการใช้ GPS จับพิกัดแปลงนาเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียน ทพศ.ข้าว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


ช่อง 7 สี ถ่ายทำรายการสารคดีเกษตร เรื่องพันธุ์ไม้แปลกหายาก จังหวัดปทุมธานี

 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำพานักข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 สี
ถ่ายทำรายการสารคดีเกษตร เรื่องพันธุ์ไม้แปลก หายาก ของนายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง
เจ้าของสวนอัญมณี ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน
ี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 

  จังหวัดปทุมธานี “เปิดงานไม้งามเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 2”

นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดงาน “ไม้งามเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 2” โดย ดร.รุจีพัชร  บุญจริง
เกษตรจังหวัดพร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานการจัดงาน
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554  ณ บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โดยงานจัดระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2554 เป็นเวลา 10 วัน

   สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้ นายสมนึก เพชรช่วย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี


ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน “ตลาดกลางไม้ดอก
ไม้ประดับเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2554


นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธาน
การประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน “ตลาดกลางไม้ดอก ไม้ประดับเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ปี 2554
ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2554
ณ บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี


เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554
ณ ที่ทำการกำนันตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


จังหวัดปทุมธานี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
และบรรณาธิการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


จังหวัดปทุมธานี จัดงานวิถีชาวมอญ ย้อนยุคสงกรานต์เมืองปทุมธานี ประจำปี ๒๕๕๔   

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมงานวิถีชาวมอญย้อนยุคสงกรานต์เมืองปทุมธานี ประจำปี ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2554
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า)สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  โดยนายยอดธงไชย รอดแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบการผลิตและการตลาดของกลุ่มปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 65 ราย

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานชมรมไม้ดอก-ไม้ประดับ จังหวัดปทุมธานี

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมนึก  เพชรช่วย
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน
ชมรมไม้ดอก-ไม้ประดับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554
ณ แปลงไม้ดอก-ไม้ประดับ อ.ลำลูกกา, อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานีจัดแข่งขันเกี่ยวข้าวด้วยมือ

 ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการแข่งขัน
เกี่ยวข้าวด้วยมือของเกษตรกร ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

ปทุมธานีเตรียมจัดงาน ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ จังหวัดปทุมธานี ปี 2554

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ จังหวัดปทุมธานี ปี 2554
ในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2554 โดยมีคณะกรรมการชมรมไม้ดอกไม้ประดับ
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี มอบพันธุ์ข้าว ช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยธรรมชาติ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี มอบพันธุ์ข้าวช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


เกษตรเมืองปทุมธานี จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 2

ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ตรวจเยี่ยมการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2553/2554  รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมการผลิต ขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย

  ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
การผลิต ขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย สำหรับการป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ให้กับเกษตรกร จำนวน 34 ราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

เกษตรเมืองปทุมธานี จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 2

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวปี 2553/2554 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2254
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยคณะกรรมการได้ซุ่มตรวจแปลงนาของเกษตรกรด้วย

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร GAP

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับตลาดสี่มุมเมือง
จัดอบรมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร  GAP
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

ช่อง 7 สี ถ่ายทำรายการ ตามทันเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำพานักข่าวช่อง 7 สี
ถ่ายทำรายการ ตามทันเกษตร เรื่อง การปลูกบัวพันธุ์ฉลองขวัญ
จำหน่ายดอกละ 35-40 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
ณ พื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


ช่อง 7 สี ถ่ายทำรายการ ตามทันเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำพานักข่าวช่อง 7 สี ถ่ายทำรายการ ตามทันเกษตร
เรื่อง การใช้ยากันยุงป้องกันกำจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


สนง.เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดอบรม หลักสูตร“ผู้นำงานการส่งเสริมการเกษตร”

นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร “ผู้นำงานการส่งเสริมการเกษตร”
โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2553/2554 รอบ 2


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2553/2554 รอบ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ต้อนรับคณะนิเทศ

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะนิเทศ
จากกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ในการมาตรวจเยี่ยมและติดตามก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

 ปทุมธานีจัดงานส่งเสริมคุณค่าชาวนาไทย

 นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เปิดงานส่งเสริมคุณค่าชาวนาไทย โดย ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554  ณ วัดเจดีย์หอย หมู่ที่ 4
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


 นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และให้บริการด้านคลินิกเกษตร
พร้อมทั้ง บริการคำปรึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพด้านเกษตรแก่เกษตรกร
โดย ดร.รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
หน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ  


ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสมนึก  เพชรช่วย
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  


ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  
โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 65 ราย

ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ได้ดำเนินการประชาคมกลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชาคม จำนวน 50 ราย
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  


ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/อำเภอ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ณ วัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมพร   พิรุณสาร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิก     
สภาเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
ที่หน่วยเลือกตั้งหมู่ที่ 5 โรงเรียนวัดสุขปุณฑริการาม (วัดบึงชำอ้อ) ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โดยมีเกษตรจังหวัดปทุมธานี ดร.รุจีพัชร  บุญจริง ให้การต้อนรับ


ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายนางเรณู ปาละสิริ เกษตรอำเภอคลองหลวง ให้การต้อนรับ คณะนักข่าวจากช่อง 7 สี ในการมาถ่ายทำแปลงปลูกเตยหอม ของ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตยหอมคลองสาม”
ซึ่งเป็นแหล่งปลูกเตยที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี
มีพื้นที่ ประมาณ 500-600 ไร่ สมาชิก 37 ราย


ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายพินิจ  สระบุรินทร์ เกษตรอำเภอหนองเสือ ให้การต้อนรับ คณะนักข่าวจากช่อง 7 สีในการมาถ่ายทำแปลงแก้วมังกร นายสุทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์ เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรรายใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี
พื้นที่กว่า 130 ไร่ ที่สามารถผลิตแก้วมังกรนอกฤดูได้โดยวิธีใช้การ
เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน


ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธาน
 มอบหมายนายสมนึก เพชรช่วย หัวฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
เพื่อดำเนินการนำร่องจัดทำแผนแม่บทชุมชนกับการพัฒนาชนบท
โดยมีเป้าหมายใน 5 ตำบล ๆ ละ 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 ราย รวมเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 125 ราย
เมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


  ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกเตย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบการระบาดของหนอนเจาะลำต้น
และได้แจ้งประสานงานกับศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท ให้การช่วยเหลือแล้ว


  ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
ในการมาทดสอบแผนที่ดาวเทียม สำหรับใช้ประกอบการตรวจสอบพื้นที่
การทำประชาคมขึ้นทะเบียนข้าว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสวนพริกไทย


มอบของขวัญพระราชทานจากสำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
วังศุโขทัย พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เพื่อเยี่ยมแม่หลังคลอดบุตร
นางสาวกฤษณา  โสนนิล ผู้ให้กำเนิด เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดิษฐ์เจริญ
อายุ 1 เดือน 17 วัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
ณ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เลขที่ 93 หมู่ 3 ถ.รังสิต-คูคต ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี


นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เปิดศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด เทสโก้ โลตัส แห่งใหม่ ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บนพื้นที่ 39,000 ตารางเมตร ณ พื้นที่ อำเภอลำลูกกา


 นายเพชรัตน์ จรูญนารถ นายอำเภอเมืองปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี/อำเภอเมืองปทุมธานี
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประกวดเกษตรกรสาขาอาชีพทำนาดีเด่นระดับประเทศ
ในการตรวจเยี่ยมผลงาน นางสมคิด  รุ่งแจ่ม
เกษตรกรสาขาอาชีพทำนา ตำบลสวนพริกไทย


 ดร.รุจีพัชร บุญจริง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์  เจนประเสริฐ
นายอำเภอลำลูกกา  รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์  กข. 31 จำนวน  6,000  กิโลกรัม
จากมูลนิธิอิออนประเทศไทย  เพื่อมอบให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย
จำนวน 163  ราย โดยนางพีระพันธ์  ตันธนวัฒน์ เกษตรอำเภอลำลูกกา ให้การต้อนรับ


 ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ถอดองค์ความรู้จากการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำเพื่อนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ”
ณ โรงแรมบ้านกล้วยกล้วย รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา


  ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้คณะติดตามงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ี การเกษตรประจำตำบล ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้ง 8 ศูนย์ฯ ของอำเภอสามโคก


ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ี ได้มอบหมายให้คณะติดตามงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ีการเกษตรประจำตำบล ทั้ง 4 ศูนย์ฯ ของอำเภอเมืองปทุมธานี
และอีก 6 ศูนย์ฯ ของอำเภอลาดหลุมแก้ว


ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้คณะติดตามงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ีการเกษตรประจำตำบล
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่
เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงาน
ศูนย์บริการฯ ทั้ง 8 ศูนย์ฯ ของอำเภอลำลูกกา
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา


ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้นายสมนึก  เพชรช่วย หัวหน้าฝ่ายุทธศาสตร์และสารสนเทศ
และคณะติดตามงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้ง 7 ศูนย์ฯ ของอำเภอหนองเสือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา
โดยมีเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ
ให้การต้อนรับ 


ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้นายสมนึก  เพชรช่วย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
และคณะติดตามงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล ทั้ง 6 ศูนย์ฯ ของอำเภอคลองหลวง
และอีก 2 ศูนย์ฯ ของอำเภอธัญบุรี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา


สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
นำโดย ดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
เร่งสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต
เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน ให้เป็นไปตามมติครม.
และคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน


จังหวัดปทุมธานี เตือนเกษตรกรชาวนาที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง
ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ให้ระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
ซึ่งการระบาดนี้จะทำความเสียหายให้เกษตรกรหมดตัวได้
ดังนั้น ถ้าพบการระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตร
หรือสำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่ใกล้บ้าน


เกษตรจังหวัดปทุมธานี เตือนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง
ให้เตรียมรับมือภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้นช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งจะทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย จึงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวัน

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  
เป็นประธานในการทำบุญสำนักงานเกษตรจังหวัด
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2554 และจัดงานกีฬา
เชื่อมความสามัคคีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทั้ง 7 อำเภอ  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี


ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ(DW) ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทั้ง 7 อำเภอ  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี
 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  
เป็นประธานเปิดการอบรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ


ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นางสาวพิทยา ติวา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ต้อนรับคณะกรรมการฯ
จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จ.ชัยนาท
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ในการมาประกวดคัดเลือกเกษตรกร
สาขาอาชีพทำนา นางสมคิด รุ่งแจ่ม
หมู่ที่ 8 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี

  ร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  
จัดอบรมการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ประจำ
สำนักงานฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ
เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2553
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ
ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
ในการอบรมการจัดทำบัญชี การเงิน พัสดุ และงานสารบรรณ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ

 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  
มอบหมายนายพินิจ  สระบุรินทร์ เกษตรอำเภอหนองเสือ
ให้การต้อนรับ คณะนักข่าวจากช่อง 7 สี
ในการมาถ่ายทำแปลงปาล์มน้ำมัน นายอักษร น้อยสว่าง
ประธานชมรมผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต ตำบลบึงชำอ้อ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี โดยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
พบประชาชน ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชนซึ่งมีการออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือน
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด(PW)
และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรฯ ระดับจังหวัด
โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี คนใหม่
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553

   
16 - 17 กย. 53 จังหวัดปทุมธานีนำร่องการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร
9 สค.53 ช่อง 7 ถ่ายข้าวล้มตอซัง อ.ลาดหลุมแก้ว
9 สค.53 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมุมธานี จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
12 พ.ค. 53 จังหวัดปทุมธานีจัดงานแถลงข่าวกาชาด ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดยมี นายพันธุ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าว
22 เม.ย.53 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
8 เม.ย. 53 นายพรชัย  พีระบูล เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
1 เม.ย. 53 นายธีระ วงศ์สมุทร รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันสถาปนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 118 ปี ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 

 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
35 หมู่ 2 ถ.ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2581-7967 - 8 /โทรสาร 0-2593-3839 E-mail: pathumthani@doae.go.th

แก้ไขเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560