ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) ใหม่ ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยข้าราชการที่ลงทะเบียนอบรมในระบบเดิมของสำนักงาน ก.พ. สามารถอบรมจนจบหลักสูตร/รายวิชา จึงสมัครใหม่ โดยระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประวัติการอบรมไปยังระบบใหม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าผ่ายเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวม 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยประธานได้ให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ”

ประชาสัมพันธ์”สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ”สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน่วยงานของร็ฐตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ในรูปแบบวิดิทัศน์ จำนวน 7 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ https://www.youtube.com/watch?v=Vn7mZimd48Q
ตอนที่ 2 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
https://www.youtube.com/watch?v=mawdv77vHpA
ตอนที่ 3 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=c_-3vPTa4Lc
ตอนที่ 4 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=8tVF6nvSmsM
ตอนที่ 5 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=Tfwk0R4W3DQ
ตอนที่ 6 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=OdUo0laaGyE
ตอนที่ 7 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน https://www.youtube.com/watch?v=StzaH1G1xbA

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์การเรียนรูู้ด้วยตนเองผ่านระบบ (e-Learning)

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 โดยได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเรียนและการเข้าเรียน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://e-Learning.doae.go.th (อ่านต่อ)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (new)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (new)

มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (อ่านต่อ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (อ่านต่อ)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น